Home » Aanbiedings- en leveringsvoorwaarden

Aanbiedings- en leveringsvoorwaarden

1. Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten: behoudens indien en voor zover anders schriftelijk overeen wordt gekomen.

2. Overeenkomsten
Overeenkomsten binden Witsenboer Advies, ook wanneer deze door tussenpersonen namens Witsenboer Advies met derden zijn gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door Witsenboer Advies zijn bevestigd.

3. Aanbiedingen
Bij projectvoorstellen op aanvraag van potentiële opdrachtgevers wordt onderscheid gemaakt in:
a: Projectspecificaties: dit zijn voorstellen die, in welke vorm ook uitgebracht, specificatie inhouden van door Witsenboer Advies te verrichten werkzaamheden onder vermelding van de daarmee verbonden leveringscondities.
b: Plannen: dit zijn voorstellen die, naast het onder a. gestelde, creatieve bijdragen van Witsenboer Advies omvatten met betrekking tot de oplossing van het probleem van de potentiële opdrachtgever, dat tijdens het project zal worden behandeld.

3.1
Ten aanzien van Projectspecificaties of Plannen geldt:
De kosten verbonden aan het opstellen van projectspecificaties of plannen, benevens de daarmee verband houdende besprekingen kunnen in rekening worden gebracht aan de aanvrager, indien geen opdracht wordt verleend en deze tevoren van mogelijke kostenconsequenties op de hoogte is gesteld.

4. Kosten en Kostenspecificatie
4.1
De geldigheidsduur van de kostenopgave bedraagt drie maanden na offertedatum en op voorwaarde dat de uitvoering kan plaatsvinden binnen de in de offerte vermelde tijdsduur. De kostenopgave is steeds exclusief BTW.
4.2
De kostenopgave vormt steeds een samenhangend geheel met de omschreven opzet van het project. Wijzigingen in deze opzet, wat betreft bijvoorbeeld omvang, fasering van het project, de werkwijze, analyse of rapportering, zullen tevoren met de opdrachtgever worden besproken en zullen leiden tot aanpassingen van de verschuldigde kosten.

5. Levering
5.1
In de kostenopgave is inbegrepen één mondelinge presentatie en schriftelijke rapportering van de resultaten van het project. Besprekingen en rapportage vinden in het Nederlands plaats, tenzij anders wordt overeengekomen.

5.2
Indien de opdrachtgever weigert de resultaten van het project af te nemen, heeft Witsenboer Advies het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Witsenboer Advies op volledige schadevergoeding.

5.3
Te allen tijde heeft Witsenboer Advies het recht van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen van zijn verplichtingen, terwijl Witsenboer Advies gerechtigd is de levering te schorsen zolang de betalingstermijn is overschreden.

6. Levertijd

6.1
Opgegeven levertijden zijn alleen bindend bij opdrachtverlening voor of op de in de offerte vermelde datum, indien van toepassing.

6.2
Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht of samenhangend met buiten de macht van Witsenboer Advies gelegen factoren die het werk of de technische afwerking beïnvloeden (waaronder ziekte van voor uitvoering van de opdracht belangrijke personen), kunnen leiden tot aanpassing van de levertijd, waarvan bij voorkomen de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

7. Betalingscondities

7.1
Betaling dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden.

7.2
Indien genoemde betalingstermijn wordt overschreden, is Witsenboer Advies gerechtigd over het factuurbedrag een rente te rekenen die gelijk zal zijn aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat enige kennisgeving of sommatie daaraan is voorafgegaan.

7.3
Ten laste van de cliënt zullen tevens alle kosten komen die opdrachtnemer zicht buiten als in rechte moet getroosten om bij overschrijding van een betalingstermijn incassering van haar vordering en rente te krijgen. Bij incasso in en buiten rechte is opdrachtnemer gerechtigd een vergoeding te verlangen van tenminste 5% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,–.

8. Eigendomsrechten
Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere voor het project opgestelde stukken en verzamelde gegevens berust bij Witsenboer Advies.

De opdrachtgever is gerechtigd rapporten te vermenigvuldigen voor intern gebruik door zijn personeel en adviseurs. Voor elk ander gebruik, in welke vorm dan ook, is vooraf schriftelijke toestemming nodig van Witsenboer Advies. Worden door Witsenboer Advies in het kader van het project vindingen gedaan, dan heeft opdrachtgever het recht voor deze vindingen bescherming te zoeken, onder voorwaarde dat met Witsenboer Advies een licentie-overeenkomst wordt gesloten betreffende de exploitatie van deze vindingen.

9. Aansprakelijkheid

9.1
Witsenboer Advies zal naar beste weten en kunnen de adviesopdracht uitvoeren en kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor feitelijke onjuistheden in de rapportage en aanwijsbaar onjuiste conclusies, waarvan aangenomen mag worden dat deze op basis van de bij Witsenboer Advies aanwezige kennis niet getrokken hadden mogen worden. Witsenboer Advies is niet aansprakelijk voor enige vervolgschade.

9.2
Ter zake van materiaal, dat Witsenboer Advies in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, is opdrachtgever verplicht volledige vrijwaring te verschaffen tegen eventuele aanspraken van derden.

9.3
Indien Witsenboer Advies onverhoopt toch tot vergoeding van schade is gehouden, zal die nimmer meer bedragen dan de factuurprijs.

10. Reclame
Reclames dienen uiterlijk één maand na de levering schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard.

Offerte aanvragen
Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op!
Offerte aanvragen
×